Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017

1390_t_HOMEPAGE GAMMA SR

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1306/BXD-HĐXD gửi Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017.

Căn cứ Điều 163, Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014, để tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xây dựng về một số lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ giao cơ quan chuyên môn về xây dựng tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 1a; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 1b và số 2 gửi kèm văn bản này.

Báo cáo gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2017.

link tải

Trả lời

+84938845999